banner
Strona główna O firmie Ochrona fizyczna Zabezpiecznia elektroniczne Cennik Kontakt


Mamy doświadczenie w ochronie, znamy specyfikę prowadzenia działań ochronnych 
na osiedlach mieszkaniowych, apartamentowcach, obiektach biurowych, dużych inwestycjach, parkingach itp. Zapraszamy na rozmowę, jako potencjalny partner 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mienia Państwa klientów.

Zapewniamy, że pracownicy ochrony AVA SECURITY zatrudnieni do ochrony   Państwa obiektu będą posiadali odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje. Będą  jednolicie umundurowani
w czarne oznaczone uniformy dostosowane do warunków pogodowych lub garnitury. Wyposażeni  w konieczne i prawnie dozwolone środki ochrony, stosowne do uregulowań zawartych w planie ochrony danego obiektu lub zapisów umowy o świadczenie usługi
oraz telefony komórkowe, system własnej radiowej łączności bezprzewodowej na niezależnych częstotliwościach, oświetlenie awaryjne i latarki, apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej. Stosujemy wysokie kryteria naboru i doboru pracowników, co pozwala na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą i predyspozycjami do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

Wszyscy pracownicy ochrony zatrudnieni w AVA SECURITY spełniają wymogi ustawy
o ochronie osób i mienia, a ponadto muszą sprostać surowym warunkom jak:

 • nienaganna opinia oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
  bez przerwy dłuższej niż sześć miesięcy,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne (udokumentowana przedłożeniem
  zapytania z Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości),

 • wykształcenie minimum zawodowe, ogólna sprawność fizyczna, kultura 

 • osobista, miła powierzchowność i komunikatywność.

 
Poprzez cykliczne szkolenia, dążymy do tego, aby cała nasza kadra pracownicza była odpowiednio przeszkolona z zakresu ochrony osób i mienia, aby cechowała ją uczciwość, profesjonalizm oraz uczynność  i stanowczość.
Właściwe zorganizowanie działalności ochronnej zależy w znacznym stopniu od fachowej i rzetelnej oceny aktualnego poziomu bezpieczeństwa obiektu.

Nasi specjaliści przed przedłożeniem Państwu szczegółowej oferty, dokonują kompleksowych oględzin obiektu, mających na celu, zaproponowanie jak najlepszej organizacji ochrony, pozwalającej na stworzenie optymalnego systemu bezpieczeństwa i eliminację potencjalnych zagrożeń  mających wpływ na poziom bezpieczeństwa obiektu.

Powyższa analiza uwzględnia następujące czynniki:

 • położenie obiektu – topografia, infrastruktura, charakter okolicy,

 • funkcja obiektu poziom dostępności zewnętrznej,

 • ocena taktyczna – strefy, ruch ludzi i pojazdów, widoczność, układ komunikacyjny, możliwości ewakuacyjne, rozmieszczenie elementów technicznych (prąd, woda),

 • istniejące środki ochrony i zabezpieczenia – rodzaj, ilość, jakość, przydatność praktyczna (ogrodzenie, oświetlenie),

 • występowanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych – rodzaje i miejsca.

        W oparciu o zaakceptowane przez Państwo nasze wnioski zostaną opracowane
i przedstawiane do zatwierdzenia przez Państwa w ciągu trzydziestu dni od podpisania umowy o ochronę:

Zakres Obowiązków Pracowników Ochrony (jako załącznik do umowy) oraz załączniki dotyczące np. ruchu osobowego, ruchu pojazdów, sposobu przechowywania kluczy oraz procedur postępowania w sytuacjach szczególnych (napad, włamanie, podłożenie ładunku wybuchowego, awaria infrastruktury, kradzieże, zniszczenie mienia itp.)

 • Niedopuszczenie do kradzieży lub kradzieży z włamaniem,

 • Przeciwdziałanie przejawom dewastacji w postaci niszczenia wyposażenia obiektu,
  zieleni oraz infrastruktury budynków,

 • Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zakłócenia porządku na obiekcie
  (np. przebywanie osób postronnych, spożywanie alkoholu),

 • Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń losowych (pożar, zalanie, awarie wind, awarie instalacji elektrycznej, gazowej itp.),

 • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-porządkowych na chronionym terenie (np. nadzór nad firmami sprzątającymi, niewłaściwe parkowanie pojazdów, zaśmiecanie).

Proponujemy również skuteczne działania uzupełniające, decydujące o efekcie końcowym, czyli praktycznej efektywności ochrony przedmiotowego obiektu.
Ze względów prewencyjnych należy:

 • teren każdego obiektu oznakować tablicami lub/i nalepkami informującymi o sprawowanej ochronie (bezpłatnie),

 • w celach kontrolnych, w wyznaczonych miejscach konieczne jest zamontowanie nowoczesnych rejestratorów obchodów pracowników ochrony (bezpłatnie).

W cenie usługi zawarty jest całodobowy nadzór Inspektora Kontroli oraz Patrolu Interwencyjnego, co gwarantuje prawidłową realizację zlecenia,
a także natychmiastową reakcję na wszelkie uwagi Zleceniodawcy.


 Firma nasza bierze na siebie odpowiedzialność materialną za chronione mienie
w ramach przyjętych zobowiązań na zasadzie udowodnionej winy.

AVA SECURITY Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Posiada ubezpieczenie w P.Z.U. S.A
od odpowiedzialności cywilnej kontraktowo – deliktowej
– niewykonanie lub złe wykonanie zobowiązania
– szkody w mieniu chronionym
– OC parkingu strzeżonego
Suma gwarancyjna do wysokości 500.000 PLN

 

     Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na standard chronionych obiektów,
AVA SECURITY gwarantuje ochronę wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania
i trybu życia chronionych osób oraz technicznych sposobów zabezpieczeń obiektów.INFOLINIA 785 685 000, e-mali: ava@avasecurity.pl